Прифатилиште

SOS: 0800 11111

Прифтилиште за згрижување на жртви од трговија со луѓе

Од 2005 година Отворена порта раководи со прифатилиште за згрижување на жртви од трговија со луѓе. Во прифатилиштето покрај сигурното сместување се обезбедуваат и сите услуги од програмата за директна помош и поддршка. Сместувањето за штитеничките е на доброволна основа, а прифатилиштето е од отворен тип.

Прифатилиштето се наоѓа на тајна адреса и во него работат професионалци од различни професии како што се социјални работници, педагози и психолози. Работата е сменски организирана и овозможува 24 часовно функционирање.

Програмата се спроведува во форма на индивидуални советувања и групна терапија како и едукативно-окупациски работилници.