СОС Линија

SOS: 0800 11111

Со цел да одговори на потребите и барањата на граѓаните, во октомври 2002 година Отворена Порта ја отвори СОС линијата за помош од трговија со луѓе  како сервис кој што нуди информација, превенција и советување на граѓаните, тргуваните лица и нивните семејства, во Р.Македонија.

Целта на СОС-линијата е намалување на ризикот од трговија со луѓе преку подигнување на јавната свест и обезбедување на информации и асистенција на СОС-јавувачите.
Постојат две СОС линии на Отворена Порта/Ла Страда, еден фиксен број 02/2777-070 и 0800 11111 бесплатен број за сите јавувања од Македонија, двете линии работат секој ден од 08-20 часот.

Врз основа на услугите кои ги нуди СОС линијата таа преставува спој меѓу два значајни сегменти во борбата против трговијата со луѓе-Превенцијата и Дирекната поддршка на жртвите од трговија со луѓе.

СОС линијата ги нуди следниве услуги:

Превентивни информации:

– Информации за безбедно заминување или работа во странство
– Информации за сигурна миграција
– Информации за правата на работниците во земјата на дестинација
– Информации потребни за проверка на содржината на договорт за работа
– Информации за регистрирани лиценцирани агенции за вработување
достапна на веб страната на Министерство труд и социјална политика
Листа на регистрирани Агенции за привремени вработувања
>- Листа на Агенции за посредување за вработување во земјата и странство со наплата
– Информации за други СОС линиии, здруженија  и институции за помош од трговија со луѓе во странство
– Контакти од организации и институции во земјата на дестинација
– Контакти одДипломатски претставништва на Република Македонија во Европа достапни на веб страната на Министерство за надворешни работи на Р.Македонија
Листа на визен режим за граѓаните на Р.Македонија
– Информации за законите за трговија со луѓе во странство
– Информации за работничките права во Македонија
Работна дозвола за странец достапна на веб страната на Министерство за труд и социјална политика
Информации за визи за влез во Р. Македонија достапна на веб страната на
Министерство за надворешни работа на Р.Македонија
– Други услуги.

Директна помош:
– Емоционална помош
– Психо-социјална помош
– Основен правен совет
– Информација и асистенција при неволја
– Помош при воспоставување контакти со други институции
– Обезбедување на директен контакт за поддршка и помош на потенцијалните или тргуваните лица и нивните семејства
– Сместување во прифатилиште

Сите услуги на СОС-линијата се достапни и преку е-пошата: lastrada@lastrada.org.mkи отворени за сите без разлика на пол,национална и етничката припадност.