АВЕН ПОВИК за избор на најдобар мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта
објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за избор на најдобар мултимедијален производ на тем
„Трговија со луѓе“

Предмет на јавниот повик е избор на 3(три) најдобри мултимедијални производи на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Младите од Р. Македонија може да аплицираат на конкурсот со мултимедијален производ кој што користи компјутер и било која комбинација од три или повеќе од следниве дигитални медиумски видови: текст, звук, видео, графика и анимација. Креативниот и иновативниот мултимедијалниот производ треба да биде од едукативен и информативен карактер и да ја обработува темата трговија со луѓе.