На работниците им e потребна плата од која ќе можат да живеат – Плата доволна за живот! Репер за плата најниска плата во Европа ни дава проценка на платата доволна за живот за Централна, Источна и Југоисточна Европа

SOS: 0800 11111