Децата се за сакање не за продавање

Кампања: Децата се за сакање не за продавање

Јавната свест е клучна за спречување на трговијата со луѓе во Северна Македонија, бидејќи се повеќе деца се изложени на ризик од трговија и експлоатација. Во таа насока, Отворена порта преку оваа кампања сака да ја потсети јавноста и државните институции дека не смеат да бидат рамнодушни на фактот дека децата, пред се од ромската популација, се експлоатирани и живеат под тешки експлоататорски околности, вклучително и практики како што се питачење, принудни бракови итн. Неопходно е да се преземе проактивен пристап и да се пријават сите индикации за трговија со луѓе. Само преку овој заеднички напор, постои шанса да се изгради општество каде секое дете ќе биде слободно и заштитено од експлоатација и злоупотреба. Клучните пораки за пошироката јавност и децата  се однесуваат на ризиците и опасностите од трговија со луѓе, питачење и превентивни мерки, вклучително и онлајн промоција на достапната национална телефонска линија( 0800 11111) каде јавувачите можат да најдат информација, помош, психолошко советување и други услуги за поддршка. Кампањата промовира вистински приказни објавени во секвенци на социјалните медиумите. Кампањата е дел од проектот „Заштитете ги децата на улица“, финансиски поддржан од  Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

 

 

Слоган: Децата се за сакање, не за продавање

Комуникациски план за социјални медиуми:

Шанита има 11 години. Нејзиниот сон е да биде фризерка. Вечерта ме затворија со Идриз во соба, ми рекоа дека ќе ми биде маж. Јас не сакав. Мајка ми почна да ме тепа. Децата на улица ме исмеваат и ме навредуваат со зборови кои не ги разбирам. 71% од жртвите на трговија со луѓе се од женски пол, а најчеста форма на експлоатација е сексуалната експлоатација и принудниот брак Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе. 0800 11111

Филип има 8 години. Неговиот сон е да биде кошаркар.
Филип секој ден е тепан и приморан да врши ситен криминал.
Експлоатацијата на децата ги крши нивните права на образование, игра, безбедно детство.
Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната .
Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе 0800 11111
Харман има 13 години. Неговиот сон е да биде адвокат.
Не ми дозволија да одам на училиште. Ме тераа да питачам по 10 часа на ден.
Децата присилени да питачат работат долги часови, трпат физичко, ментално и вербално малтретирање и се изложени на многу висок ризик од злоупотреба.
Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната.
Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе 0800 11111
Рениса има 10 години. Нејзиниот сон е да биде докторка.
Моите родители ме омажија за пари, а семејството каде што бев, ме продаде повторно.
Детските бракови ги изложуваат децата на повеќе видови експлоатација, особено сексуална
експлоатација, питачење, вршење кражби, слугување.
Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната.
Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе 0800 11111

Видео изработено за кампањата

 

Bo нашата земја 76% од идентификуваните жртви биле деца на возраст од 10 до 17 години.
Децата се за сакање, не за продавање!
Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната.
Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе 0800 11111