Миграција

SOS: 0800 11111

Од 2014 до 2019 година, ЗГ Отворена порта активно спроведуваше поддршка на ранливи категории лица во процес на мигрирање, кои имаат потреба од итна интервенција, стручна помош и заштита во Р. С. Македонија. Активностите и услугите се спроведуваа во Центарот за баратели на азил, во транзитните центри „Винојуг“ – Гевгелија и Табановце, како и во пограничните региони на јужната и на северната граница.