На работниците им e потребна плата од која ќе можат да живеат – Плата доволна за живот! Репер за плата најниска плата во Европа ни дава проценка на платата доволна за живот за Централна, Источна и Југоисточна Европа

Clean Clothes Campaign  презема уште еден чекор во континуираната борба за подобрување на условите за работа и зајакнување на работниците во глобалната индустрија за облека и спортска облека со воведување на Europe Floor Wage: прекуграничен основен репер на плата доволна за живот во Централна, Источна и Југоисточна Европа.

Повеќе од 2,3 милиони работници- претежно жени – работат во индустријата за облека и обувки во Централна, Источна и Југоисточна Европа. Им се плаќаат плати за сиромаштија. Законските минимални нето-плати во овие земји се под статистичките линии на сиромаштија дефинирани од ЕУ и не спречуваат работниците да паднат во сиромаштија.

 

Во исто време, профитите што ги остваруваат брендовите и трговците на мало во синџирот на снабдување со облека се огромни, дури и за време на пандемијата. Со закана за преместување, брендовите и трговците имаат корист од меѓународната конкуренција меѓу земјите и регионите. Кога брендовите имаат моќ да ја притискаат цената, моќта на преговарање на работниците и синдикатите е ослабена.

Минималните плати ги држат работниците во сиромаштија. И покрај тоа што платата доволна за живот е човеково право признаено од ЕУ, минималните плати се толку ниски што работниците се приморани да живеат во сиромаштија.

„Има моменти кога немаме што да јадеме“.
работничка од Украина

Како одговор на оваа неприфатлива состојба, Clean Clothes Campaign го разви концептот на Europe Floor Wage, прекуграничен репер за основнa плата доволна за живот, кој се заснова на трошоците за живот во 15 европски земји за производство на облека, вклучувајќи 7 земји-членки на ЕУ. Методологијата за реперот е развиена преку 6-годишно темелно истражување. За време на развојот, различни експерти беа консултирани во и надвор од мрежата на Clean Clothes Campaign, меѓу другите и Asia Floor Wage Alliance.

Europe Floor Wage е конкретна алатка која цели да им се покаже на брендовите и владите со каква плата треба да се живее, а може и да се искористи од синдикатите и  невладините организации за да се зајакне нивната моќ за преговарање.

„Ако брендовите се сериозни во плаќањето на платите доволни за живот на работниците во нивниот синџир на снабдување во Централна, Источна и Југоисточна Европа, тие треба да ја користат оваа алатка. Нема изговор “.
Марио Ивековиќ, претседател на Нови Синдикат (Нов сојуз), Хрватска

Време е работниците во Централна, Источна и Југоисточна кои произведуваат облека за европските граѓани да бидат платени со пристојна плата. Затоа, бараме модните брендови и трговците да постават јавни, конкретни, мерливи чекори за целиот свој синџир на снабдување, со цел да се обезбеди на работниците што се занимаваат со облека исплаќање на плата доволна за живот во разумен рок. На владино ниво, ние бараме од ЕУ и националните влади во земјите-потрошувачи и производители во Европа, да го заштитат човековото право на работниците за животна плата и да спроведат законски минимални плати што се борат против сиромаштијата.