ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ФОРУМ-ТЕАТАР

 

 

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе „Отворена порта/Ла Страда“ во рамките на проектот:  Активно вклучување и влијание на граѓанското општество државни и недржавни чинители во превенција и спротивставување на насилен екстремизам во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/434-553, објавува јавен повик за ангажирање на експерт/и за спроведување на форум театарски претстави.

ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:  

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:

по електронска пошта kontakt@lastrada.org.mk на   и bjovanovska@lastrada.org.mk   со назнака „Повик за експерт за форум-театар “ до 25.09.2023 година.  

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за форум театар