Повик за понудувачи Консултант за менторство на  МК 01-02/2021

Повик за понудувачи Консултант за менторство на  МК 01-02/2021

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта објавува повик за тендер  за услугата „Консултант за менторство – помагање на граѓански организации во стекнување лиценци за обезбедување социјални услуги (исполнување на стандарди за квалитет) и менторство во целокупниот стратешки развој на предметните граѓански организации“.

Тендерот е отворен во рамките на проектот: „ИРИС Мрежа – Граѓански организации за управување со чувствителна заштита на миграцијата“.

Договорниот орган има за задача да организира градење на капацитети на ГО кои обезбедуваат активности за социјални услуги. Една од мерките е програма за менторство – Помагање на ГО во стекнување лиценци за обезбедување социјални услуги, исполнување на стандарди за квалитет и менторство во целокупниот стратешки развој на предметните ГО.

Најдете повеќе информации на следниот линк.