СОС Линија

SOS: 0800 11111

Ако барате безбедно сместување, помош и поддршка сите ресурси ви се достапни во нашата организација Отворена Порта/Ла Страда.

Отворена Порта во 2001та година го отвори својот прв сервис – СОС линијата за помош, поддршка и пријавување на можни случаи на трговија со луѓе. Од тогаш до денес СОС операторите имаат асистирано повеќе од 600 јавувачи.

СОС линијата ги нуди следниве услуги:

Превентивни информации:
Директна помош:
  • Сместување во прифатилиште
  • Психо-социјална помош
  • Основен правен совет
  • Информација и асистенција при неволја
  • Помош при воспоставување контакти со други институции
  • Обезбедување на директен контакт за поддршка и помош на потенцијалните или тргуваните лица и нивните семејств