Конечно Правда / Што значи #компензација⁉️

Што значи #компензација⁉️и зошто е потребен законот⁉️

❝Компензацијата има клучна улога не само од аспект на паричен надомест туку и од аспект на личното чувство на жртвата дека правдата е задоволена❞

Жртвите на трговија со луѓе заслужуваат да ги уживаат сите права, вклучувајќи го и правото на #надомест.