Децата се за сакање не за продавање

Bo нашата земја 76% од идентификуваните жртви биле деца на возраст од 10 до 17 години.
Децата се за сакање, не за продавање!
Да го вратиме сонот на секое дете. Биди дел од приказната.
Пријави на СОС линијата за помош од трговија со луѓе 0800 11111