ИРИС Вмрежување / Улогата на граѓанскиот сектор

Во рамките на ИРИС Мрежата граѓанските организации секојдневно обезбедуваат помош, поддршка и заштита на различни целни групи.
✔Повеќе од 🔟0️⃣0️⃣0️⃣ граѓани се корисници на услугите на граѓанските организации, членки на мрежата ИРИС.