“Конечно Правда” / Зошто #компензација⁉️кому му е потребна⁉️

Зошто #компензација⁉️кому му е потребна⁉️

❝За жал, во пракса, ниту едно дете жртва на трговија со дете не успеало да наплати #надомест од државен фонд❞

Побарај #компензација и оствари #правда‼️

👉Следете не, споделувајте и бидете во тек со кампањата #КонечноПравда и Европскиот проект Justice at Last

——————-

Why #compensation⁉️and who needs it⁉️

❝Sadly, in practice, no child victim of trafficking has ever been able to collect #compensation from a state fund❞

Claim #compensation and bring #justice

👉Follow us, share and keep up with the campaign Конечено Правда and the Europen project #JusticeAtLast.