#СоцијаленИнкубатор #СлушниМе

#СоцијаленИнкубатор е иницијатива што цели да ги актуелизира проблемите на една маргинализирана и немоќна заедница и со тоа да ги вклучи во социјален процес на кревање на свеста на општата јавност за потенцијалните жртви и давање моќ на истите.

Крсте, Анамарија и Харис велат дека #СоцијаленИнкубатор е “запознавање и придржување на основните човекови права како правото на живот, правото на слобода, право на достоинство, право на образование, право на работа, право на еднаквост и право на здравје и сигурност”