Стојна А. Димишковска – “Никој не е изоставен во процесот на ЕУ интеграции”