Генералното собрание на Европската НВО Платформа за борба против трговијата со луѓе

Генералното собрание на Европската НВО Платформа за борба против трговијата со луѓе – Ла Страда Интернационална (ЛСИ) оваа година се одржа во Хелсинки од 20 до 22 јуни 2022 година. На состанокот се собраа 32 претставници на организации членки на мрежата.

Се разговараше за активностите на платформата реализирани до 2022 година, постигнатите резултати од заедничките активности за застапување во претходниот период и ажурирањата на одборот.

На вториот ден од состанокот (21 јуни), во форма на работилници, учесниците се занимаваа со некои од најактуелните теми во секторот за борба против трговија со луѓе: Пристап до дозволата за престој на лична основа; Обезбедување пристап до не-казнување за жртвите на трговија со луѓе; Смалување на просторот и кризна поддршка на членовите на ЛСИ; Идентификација и  вклученост на НВО; Влијание на криминализацијата на свесно користење на тргувани лица; Шеми за миграција на работна сила; Кон заедничко собирање податоци; Скриени на работа; „Од Југоисточна Азија до Европа: Зајакнување на правата на жените мигранти и жртви на трговија со луѓе за инклузивна ре/интеграција“.

Следно се одржа  семинар насловен „Осветлување на пристапот до правда за жртвите на трговија со луѓе: улогата на медиумите и националните надзорни органи“, организиран од La Strada International и Victim Support Finland. Семинарот се фокусираше на методите за подобрување на пристапот на жртвите на трговија со луѓе до правдата преку механизми за поплаки, нагласувајќи ја студијата на случај од Финска, каде што написот за проблемите во полициските истраги поврзани со трговијата со луѓе доведе до широк процес на преглед од страна на финскиот заменик министер за правда, што резултира со широк опсег на мерки за подобрување на тековните практики и механизмите за внатрешна ревизија.

Последниот ден од годишното собрание (22 јуни) послужи за рефлексија  за претходните два дена и усвојување на акциониот план за периодот 2022-2025 година, како и заклучоците од работилниците. За време на собранието, на една од дополнителните сесии, сите членови на мрежата ги запознаа останатите присутни со нивните нови проекти, иницијативи и примери на добра практика.