Најпосле правда

Денеска, на европскиот ден за борба трговијата со луѓе, ние, НВОи, ги повикуваме
владите на земјите во Европа да ги имплементираат 10те постапки за дејствување
кои се опишани подолу, а со помош на кои жртвите на трговија
ќе си го остварат правото на компезација и ќе се елиминираат
сите препреки кои ги спречуваат жртвите
на остварување на ова право.

 

Оваа кампања е дел од проектот Balkans ACT NOW II, кој има за цел да ги контролира
националните политики за превенција на трговијата со луѓе и да поттикне подобрување
на пристапот кон компензација за жртвите на
трговија со луѓе и друг вид насилни кривични дела.