ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ ЗА МЕНТОРСТВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ МЕНТОРСКА ПРОГРАМА

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТ ЗА МЕНТОРСТВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ МЕНТОРСКА ПРОГРАМА ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ)

Ref. no. EuropeAid/171328/DD/FPA/MK/2022/P.1

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта објавува повик за услугата „Консултант за менторство – помагање на ГО при стекнување лиценци за давање социјални услуги (исполнување на стандарди за квалитет) и менторство во севкупниот стратешки развој на ГО“.

Договорниот орган има задача да организира Градење на капацитетите на ГО кои обезбедуваат активности за социјални услуги. Една од мерките е Менторска програма – Помош на ГО во стекнување лиценци за давање социјални услуги, исполнување на стандарди за квалитет и менторство во севкупниот стратешки развој на предметната ГО.

Се повикуваат заинтересираните кандидати да ги пополнат и достават приложените документи: Клучни експерти (Анекс IV) и  финансиска понуда (Анекс V) на lastrada@lastrada.org.mk.

Предмет: Апликација за одредба за менторска програма за ГО.

Краен рок за поднесување е 25 мај 2022 година до 12:00 часот.

Ве молиме најдете повеќе информации на следниот линк- УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ и анексите кои треба да се достават.

Најдете повеќе информации на следниот . TOR FOR PROVISION ON MENTORING