ЈАВЕН ПОВИК за: (1) експерт консултант за спроведување на Истражување за онлајн експлоатација и трговија со деца  во Северна Македонија

Истражување за онлајн експлоатација и трговија со деца     

 ЈАВЕН ПОВИК за:

(1) експерт консултант за спроведување на

Истражување за онлајн експлоатација и трговија со деца  во Северна Македонија

За Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе – Отворена порта / Ла Страда Македонија

Отворена порта – Ла Страда е здружение на граѓани, кое ги промовира човековите права и ги застапува интересите и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе преку превенција, социјална поддршка и лобирање на национално и европско ниво преку членството во Ла Страда Интернационална- Европска мрежа за борба против трговија со луѓе.

НИЕ обезбедуваме заштита, зајакнување на капацитетите и интеграција на тргуваните лица и другите ранливи групи во општеството.

 Цел, опсег и задачи

Во текот на последните десет години, ширењето и користењето на интернет и други поврзани информатички и комуникациски технологии (ИКТ) значително се зголеми во сите делови на светот. Овој развој во голема мера се смета за позитивен бидејќи го олеснува пристапот до информации и комуникацијата меѓу луѓето. Исто така, може да биде од корист за децата и за образовни и за социјални цели. Сепак, тоа може да претставува и нови ризици за безбедноста, личниот развој и благосостојбата на децата. Конкретно, постојат докази кои сугерираат дека тоа ги зголемило ризиците за сексуална злоупотреба ,експлоатација и трговија со деца  во онлајн и офлајн поставувања.

Целта на истражувањето е да ги документира и анализира правната рамка на криминализацијата на  злоупотреба и експлоатација на деца и трговија со деца преку ИКТ, одредби за превенција, заштита и рехабилитација на засегнатите деца, како и регулација на приватниот сектор, како што се давателите на интернет услуги и компаниите за мобилни телефони.

Преку истражувањето предвидено е да се документираат превентивните мерки за борба против експлоатација на децата и трговија со деца  преку ИКТ и анализираат ставовите и препораките на децата и адолесцентите во однос на нивната употреба на ИКТ, вклучително и ризичното однесување и капацитетот за самозаштита.

 Испораки на резултати

  Методологија

Анализа на податоци,

Извештај за истражување

Презентација на истражувањето

Истражувањето треба да се спроведува во период од најмногу 3 месеци почнувајќи од февруари – март 2022 година.

Методологија и алатки за собирање податоци

 Се препорачува методологијата да вклучува преглед на литература, мапирање на политиката и практиката со користење на студии на случај , да се истакнат добрите практики и научените лекции и анализа на материјалите и наодите за да се идентификуваат празнините и препораките. Дополнително, препорачливо е да се користи анкета за користењето на интернетот од страна на децата за да се соберат информации за искуствата на девојчињата и момчињата и да се одразат нивните ставови во извештајот.

За време на собирањето на примарни и секундарни податоци, давателот на услугата ќе се консултира и тесно ќе соработува со Отворена Порта/Ла Страда.

 Краен рок за поднесување на апликацијата

 Предлозите треба да се испратат до Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта до 10 февруари 2022 година на kontakt@lastrada.org.mk.

Апликантот во предметот ќе цитира „Истражување за онлајн експлоатација и трговија со деца”.   

Процес на аплицирање

Предлозите треба да бидат на македонски јазик, да ја следат структурата и/или да се усогласат со барањата наведени подолу:

✔ Кратка позадина на давателот на услуги со истакнување на релевантно истражување и претходно искуство со истражување, собирање податоци, нацрт на анализа, извештаи итн.

✔ Предлог методологија/и кои ќе се користат

✔ Пристап во однос на методологијата, временската рамка

✔ Најмалку 2 претходно спроведени релевантни истражувања (да се приложат како посебни документи)