Состанок на Отворена Порта со претставници на #Здружение_на_социјални_работници_на_Македонија

Состанок на Отворена Порта со претставници на #Здружение_на_социјални_работници_на_Македонија со цел потпишување на меморандумот за соработка.
Здружението на социјални работници на Македонија – кои делуваат во делот на подобрување и афирмација на социјалната работа на национално ниво и целокупниот систем на социјална заштита се приклучи во остварувањето на визијата и мисијата на мрежата И Iris-Mk Network за унапредување на социјалните услуги во Република Македонија .

Open Gate’s meeting with representatives from the #Association_of_social_workers_of_Republic_of_Macedonia with aim to sign the memorandum for cooperation
The Association of social workers from The Republic of Macedonia – who are acting in the area of improvement and affirmation of social work at a national level, and the entire system of social protection, joined in the realization of the vision and mission of the Iris-Mk Network for the promotion of social services in the Republic of Macedonia.